Καρτέλα «Λοιπά 2» - Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις

Ανοίγετε την καρτέλα "Λοιπά 2" [1], εικόνα 11.4 που περιέχει τον πίνακα "Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις (Ε.Α.Ε.) [2] για την εφαρμογή του άρθρου 66, Ν4172/2013". Μετά:

  • Κάνουμε κλικ στο [3] και εισάγουμε τα στοιχεία της αλλοδαπής επιχείρησης.
  • Μετά κάνουμε κλικ στο [4] και τα στοιχεία της «Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Επιχείρησης» προστέθηκαν στον πίνακα [5].


εικόνα 11.4