005. Περιγραφή της κεντρικής φόρμας

>>> 

>>> Υπομενού «Αρχείο»

>>> Υπομενού «Τήρηση Βιβλίων»

>>> Υπομενού «Εργαλεία»

>>> Υπομενού «Βοήθεια»