151. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα

>>>  Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μέχρι και το 2016, βάσει του Ε3/2017

>>>  Κατάσταση Αποτελεσμάτων από το 2017 και μετά, βάσει του Ε3

>>>  Το Προσάρτημα