ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

150. Τι περιλαμβάνεται στα Ειδικά Έντυπα

151. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα

152. Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

153. Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

154. Απόδοση Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας

155. Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδότηση