Τα στοιχεία που υποβάλλονται από συναλλασσόμενους με ενταγμένους

Βάσει του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1214, για μη ενταγμένους, που είναι όμως λήπτες φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο άρθρο 39β, προβλέπονται τα εξής:

β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων … …, στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.