127. Απευθείας εισαγωγή και διαχείριση της τιμής της Prorata

>>> 

>>> Τρόπος δήλωσης ότι δεν δημιουργήθηκε Prorata

>>>  Διόρθωση της τιμής της Prorata

>>>  Διαγραφή τιμής Prorata

>>>  Τιμές της Prorata παρελθόντων ετών