Απευθείας εισαγωγή και διαχείριση της τιμής της Prorata

Το πρόγραμμα, όταν δημιουργείται Prorata, προβαίνει στον υπολογισμό της, σε συνεργασία με τον χειριστή της εφαρμογής. Επίσης συμπληρώνει το ποσό στο κωδικό 411 του εντύπου Φ2, δηλαδή το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από το ΦΠΑ των εξόδων λόγω Prorata.