Τιμές της Prorata παρελθόντων ετών

Με την ίδια φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 127.2 και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μπορείτε να προσθέσετε τις τιμές της Prorata προηγούμενων ετών, αν τυχόν δεν τις έχετε ήδη  εισηγμένες (αυτό μπορεί να συμβεί αν π.χ. η οντότητα ήταν σε άλλο λογιστή). Οι τιμές αυτές απαιτούνται για να γίνει ο διακανονισμός των παγίων, για τον οποίο χρειάζεται η Prorata των πέντε τελευταίων ετών.

Αν π.χ. θέλετε να ορίσετε ότι το 2013, η Prorata ήταν 76%, κάντε κλικ στο «Εισαγωγή Νέας Prorata" και εισάγετε την τιμή 70 για το έτος 2013.