Μερική εξόφληση ενός παραστατικού στα πλαίσια της ΠΟΛ-1214

Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, ενός παραστατικού, μπορεί να ακολουθηθεί ο ένας εκ των δύο τρόπων που αναφέρονται παρακάτω, για να διαχωριστεί το παραστατικό σε δύο:

  1. Η διαγραφή του παραστατικού και η εκ νέου εισαγωγή του, σαν να επρόκειτο για  δύο παραστατικά, με τα ίδια στοιχεία (εξοφλημένο– ανεξόφλητο τμήμα του παραστατικού).
  2. Εναλλακτικά, η τροποποίηση του παραστατικού, ώστε να περιέχει το ένα από τα δύο ποσά (το εξοφλημένο ή το ανεξόφλητο) και η εισαγωγή ακόμη ενός παραστατικού, με τα ίδια στοιχεία, που θα περιέχει το άλλο ποσό.

Για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχωριστεί το ποσό του μερικώς εξοφλούμενου παραστατικού, ισχύει το άρθρο 4 της ΠΟΛ-1214.


Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ-1214, στην παράγραφο 7, αναφέρονται τα εξής:

…..

7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.

…..


Το ένα από τα παραστατικά, θα αφορά το προς εξόφληση ποσό. Κατά την εισαγωγή του δεύτερου παραστατικού θα ερωτηθείτε αν πρόκειται για διπλοεγγραφή και θα απαντήσετε «Όχι». Και τα δύο παραστατικά θα έχουν τρόπο πληρωμής «Δεν Πληρώθηκε – ΠΟΛ 1214».

Μετά, για το εξοφλούμενο παραστατικό, θα ακολουθηθούν τα παραπάνω βήματα 2 και 3  για τη δήλωση της πληρωμής. Το άλλο θα παραμείνει ανεξόφλητο, ως έχει.

Σε κάθε περίπτωση, μην σας διαφύγει, στο πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ», να αλλαχτεί η ημερομηνία του εξοφλούμενου παραστατικού και να αναγραφεί η ημερομηνία πληρωμής.