Όταν σε μία πληρωμή δεν διευκρινίζεται ποια παραστατικά αφορά

Όταν δεν διευκρινίζεται, ποια είναι τα εξοφλούμενα παραστατικά, τότε το άρθρο 4 της ΠΟΛ-1214 προβλέπει τα εξής:


Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ-1214, στην παράγραφο 6, αναφέρονται τα εξής:

…..

6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.

…..


Αλλά ποια είναι τα αρχαιότερα παραστατικά; Υπάρχει δυνατότητα να τα βρείτε μέσω της αναζήτησης, αλλά το πρόγραμμα σας προσφέρει ένα πιο κατάλληλο εργαλείο γι’ αυτή την δουλειά. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΠΟΛ 1214Εξόφληση παραστατικών» (εικόνα 108.1) ή πατάμε το πλήκτρο F6.


εικόνα 108.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 108.2, η οποία προορίζεται να μας δώσει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. Για να πάρει η φόρμα τη μορφή που έχει στην εικόνα 108.2, κάνουμε πρώτα κλικ στο «Εύρεση», για να επιλέξουμε τον πελάτη και μετά συμπληρώνουμε το ποσό εξόφλησης.


εικόνα 108.2


Ακολουθούμε τα βήματα 1, 2 και 3, βλέπε κεφάλαιο_107, για όσα από τα παλαιότερα παραστατικά εξοφλήθηκαν πλήρως, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, για τα ΤΙΜ/01 και ΤΙΜ/02 στην εικόνα 108.2.

Επισημαίνονται όμως οι εξής διαφοροποιήσεις:

  • Στο βήμα 1, επιλέγουμε «Εισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού», αφού η πληρωμή δεν αφορά συγκεκριμένο παραστατικό (εικόνα 108.3).
  • Μετά ακολουθούν τα βήματα 2 και 3, πρώτα για το TIM/01 και μετά για το TIM/02 (το βήμα 1 δεν επαναλαμβάνεται).


εικόνα 108.3


 Αν περισσέψει κάποιο ποσό, τότε έχουμε μερική εξόφληση του επόμενου παραστατικού. Διασπάμε το αμέσως επόμενο σε παλαιότητα παραστατικό, σε δύο, στην προκειμένη περίπτωση το ΤΙΜ/03,  και προβαίνουμε στην εξόφληση του ενός, που καλύπτεται από το καταβληθέν ποσό. Ο τρόπος που γίνεται αυτό, αναπτύσσεται στη συνέχεια.