Αυτόματη μεταφορά του υπολοίπου της οφειλής στο επόμενο έτος


Για να βρούμε το υπόλοιπο της οφειλής που υπήρχε την 1/1/2017, δηλαδή την 31/12/ 2016, εμφανίζουμε την καρτέλα του «Προμηθευτή» από 03/2015 έως 12/2016, εικόνα 93.9.


εικόνα 93.9


Το ποσό της οφειλής της Οντότητας προς τον Προμηθευτή, την 1/1/2017, φαίνεται στην  εικόνα93 .10.


εικόνα 93.10


Βλέπουμε ότι στο τέλος του 2016, υπήρχε ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο 1989,95 €. Ας αναζητήσουμε τώρα την καρτέλα του Προμηθευτή, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 01/2017 έως 03/2017. Συμπληρώνουμε τη φόρμα στην εικόνα 93.11 και μετά κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση Καρτέλας Προμηθευτή».


εικόνα 93.11


Η καρτέλα Προμηθευτή, για το διάστημα 1/1-31/3/2017, προκύπτει όπως φαίνεται στην εικόνα93 .12. Δηλαδή, το υπόλοιπο της οφειλής της Οντότητας προς τον Προμηθευτή, την 31/12/2016, όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα93 .10, μεταφέρθηκε στην καρτέλα του 2017, με ημερομηνία την 1/1/2017.

Το υπόλοιπο οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 759,95 €. Όση δηλαδή πρόκυψε και στην εικόνα 93.8 (και δεν ήταν δυνατό να προκύψει διαφορετικό).


εικόνα 93.12