Καρτέλα «Προμηθευτή»


Υπάρχει αρκετή ομοιότητα με τις αντίστοιχη καρτέλα Πελάτη, κεφάλαιο 079, του βιβλίου των Εσόδων, αλλά υπάρχουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις.

Επελέγη, λόγω της σχετικής δυσκολίας αυτού του κεφαλαίου, να γίνει πλήρης ανάπτυξη για να μην υπάρξει σύγχυση. Στα παραδείγματα που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκε η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL».