Ανάλυση των εξόδων σύμφωνα με το έντυπο υποβολής ΦΠΑ

Στο έντυπο Φ2, τα έξοδα αναλύονται σε κωδικούς, από τον 361 έως και τον 366.

Μπορούμε, πριν να συντάξουμε το Φ2, να δούμε αυτή την ανάλυση των παραστατικών, κατανεμημένων σε έξη ξεχωριστές στήλες, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν λάθη. Θα υπάρχει και μία ακόμη 7η στήλη με τα έξοδα ΧΔΕ.

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει μόνο τα καθαρά ποσά, χωρίς τα αντίστοιχα ποσά του ΦΠΑ. Προς τούτο κάνουμε κλικ στην επιλογή «Ανάλυση ΕξόδωνΑνάλυση Βάσει Κωδικού Φ2 και ΧΔΕ…» (εικόνα 92.2).


εικόνα 92.2


Συμπληρώνουμε τη φόρμα που θα εμφανιστεί και κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση Βιβλίου» (εικόνα92 .3).


εικόνα 92.3


Στη φόρμα προβολής και εκτύπωσης (εικόνα92 .4), φαίνονται οι δαπάνες αναλυμένες σε στήλες με επικεφαλίδες τους κωδικούς του Φ2 και μία ακόμη στήλη με τις δαπάνες ΧΔΕ.


εικόνα 92.4