Οντότητα ενταγμένη στο καθεστώς του άρθρου 39Β (Βιβλίο Πληρωμών)

Αν η οντότητα είναι ενταγμένη στο καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β (ΠΟΛ 1214/2014), είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο Πληρωμών. Το βιβλίο αυτό περιέχει μόνο τα παραστατικά που έχουν εισπραχθεί, οπότε ο ΦΠΑ είναι απαιτητός. Σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των οντοτήτων που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β, βλέπε κεφάλαια_105-113.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ-1214, ακόμη και αν δεν έχει ενταχθεί η οντότητα στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39Β, από τη στιγμή που θα αποκτήσει υλικά ή υπηρεσίες από προμηθευτή που έχει ενταχθεί, θα πρέπει και αυτή, να τηρεί βιβλίο πληρωμών.

Στο βιβλίο των εξόδων (εικόνα92 .1), όταν το τετραγωνάκι, αριστερά, δεν είναι μαρκαρισμένο σημαίνει ότι αυτό το παραστατικό δεν έχει πληρωθεί.


εικόνα 92.1