Η διαφορά στην εμφάνιση του ΦΠΑ στην Εκτύπωση και στην Οθόνη

Η σημαντικότερη διαφορά που υπάρχει στην εκτύπωση του βιβλίου των Εξόδων, είναι ότι έχουμε μία ξεχωριστή στήλη για το ΦΠΑ των Παγίων. Αυτή αναπτύσσεται στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, υπάρχει διαφορά στην τιμή του ΦΠΑ που βλέπετε στην οθόνη και στην τιμή του ΦΠΑ που βλέπετε στην εκτύπωση.

  • Στην οθόνη, η στήλη ΦΠΑ, δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ των Παγίων (εικόνα 91.3).
  • Αντίθετα, στις εκτυπώσεις, η στήλη «ΦΠΑ» αναφέρεται ως «Συνολικό ΦΠΑ» και συμπεριλαμβάνει και τα περιεχόμενα της στήλης «ΦΠΑ Παγίων» (εικόνα91.4).


εικόνα 91.3


 Το παραστατικό στην εικόνα 91.3 με αριθμό  ΤΙΜ/7811, περιέχει δύο εγγραφές, η μία με πάγια και η άλλη χωρίς πάγια.  Στην εκτύπωση αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης του ΦΠΑ. Στην τελευταία στήλη, στην εικόνα 91.4, η οποία έχει τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α.», έχουν αθροιστεί το Φ.Π.Α. της τελευταίας στήλης, εικόνα 91.3, με το Φ.Π.Α. της στήλης των παγίων.

Το ΦΠΑ της στήλης των παγίων όμως, εξακολουθεί να φαίνεται και στην εκτύπωση σε ιδιαίτερη στήλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην οθόνη.

Έτσι, για το παραπάνω παραστατικό ΤΙΜ/7811:

(α) Στην οθόνη του υπολογιστή, αναγράφονταν, στην τελευταία στήλη, το ποσό των 72 €, και στην προτελευταία (των παγίων) το ποσό των 276 €

(β) Στην εκτύπωση αναγράφεται στην τελευταία στήλη το συνολικό Φ.Π.Α. = 276 (παγίων) + 72 (λοιπά ΦΠΑ) = 348 € και στην προτελευταία το ποσό του ΦΠΑ των παγίων 276 €.


εικόνα 91.4