Παράδειγμα 2: Καταχώρηση ως Εμπορεύσιμο υλικό ή οτιδήποτε άλλο

Το παράδειγμα αυτό καλύπτει και κάθε άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να βρει εφαρμογή η ΠΟΛ-1150 και δεν αφορά πάγιο. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί καρτέλα παγίου.

       Πρώτα ορίζουμε τη στήλη στην οποία θα εισάγονται οι εγγραφές που στο Φ2 θα μεταφέρονται στον κωδικό 366 με το ΦΠΑ αντίστοιχα στον κωδικό 386. Αυτό γίνεται με τον τρόπο που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα.

       Μετά ορίζουμε ένα νέο είδος για τα εμπορεύματα που αγοράζονται με εφαρμογή της ΠΟΛ-1150. Τα βήματα φαίνονται στην εικόνα 86.8:

  • Στη φόρμα εισαγωγής των Εξόδων, κάνουμε κλικ στο «Επεξεργασία Ειδών», σημείο [1].
  • Θα ανοίξει η φόρμα «Είδη Εξόδων». Κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Νέου» [2]. Θα ανοίξει μία μικρή φόρμα, για την εισαγωγή νέου είδους, η οποία φέρει την ίδια ονομασία.
  • Θα εισάγουμε στην επόμενη φόρμα το νέο είδος, σημείο [3]. Έστω ότι το ονομάσαμε «Εμπορεύματα ΠΟΛ-1150/17». Εισάγουμε στο «Κωδ. Ε3» το 231 που αντιστοιχεί σε αγορές εμπορευμάτων. Στο πεδίο «Στήλη Εξόδων» εισάγουμε τη στήλη 11, επειδή αυτή ορίστηκε για τα είδη που στο Φ2 μεταφέρονται στον κωδικό 366 (με το ΦΠΑ στον 386).


εικόνα 86.8


       Στη συνέχεια η καταχώρηση των παραστατικών γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στο παράδειγμα 1. Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής στήλης (εικόνα 86.9).

εικόνα 86.9