Παράδειγμα 1:  Η περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ως πάγιο

  • Εταιρεία υποκείμενη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αγόρασε ένα Laptop, του οποίου η κανονική τιμή, μαζί με το ΦΠΑ ήταν 1000 €.
  • Λόγω της νέας διάταξης, κατέβαλε 1000/1,24 = 806,45 €.

Στο βιβλίο των Εξόδων του αγοραστή, επειδή στην ΠΟΛ 1150 αναφέρεται ρητά ότι αυτού του είδους η εγγραφή γίνεται στους κωδικούς 366 και 386, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη στήλη (αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη).

 Κάνουμε κλικ στην επιλογή του μενού «Μετονομασία Στηλών…» και συμπληρώνουμε την φόρμα όπως στην εικόνα 86.2. Μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κενή στήλη, αρκεί στο «Κωδ. Φ2» να γράψουμε 386.


  εικόνα 86.2


       Η συμπλήρωση της εισαγωγής στοιχείων, θα είναι όπως στην εικόνα 86.3. Δηλαδή, μαρκάρουμε την επιλογή «Συναλλαγή 39α», σημείο [1], και αλλάζουμε τον αριθμό της στήλης του παγίου, στο σημείο [2], από 3 σε 11. Η συμπλήρωση του Φ2 θα προκύψει όπως στην εικόνα 86.4 (δεν συμπεριελήφθησαν άλλες συναλλαγές).


εικόνα 86.3


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Αλλαγή της στήλης καταχώρησης: Επιτρέπεται να γίνεται μόνο στα πάγια. Η πρόβλεψη αυτή έγινε για να μπορούν, αν χρειάζεται, να υπάρχουν περισσότερες από μία στήλες παγίων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν την περίπτωση, της ΠΟΛ-1150.
  2. Η στήλη για τις Λοιπές πράξεις Λήπτη μπορεί να είναι οποιαδήποτε διαθέσιμη κενή στήλη: Στο παραπάνω παράδειγμα επελέγη η 11η στήλη, που είναι η τελευταία διαθέσιμη, αλλά η επιλογή έγινε λόγω της αναγραφής που υπάρχει αριστερά της 11ης στήλης (η οποία είναι μόνο για υπενθύμιση) και επειδή αυτή η στήλη έτυχε να είναι κενή.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη κενή στήλη, αρκεί στο πεδίο «Κωδ. Φ2» να γράψετε τον κωδικό 366.


εικόνα 86.4


Η αντίστοιχη εγγραφή, στο βιβλίο Εσόδων του πωλητή, γίνεται με 0%. Στη φόρμα που θα ανοίξει, για να καθορίσετε την αιτιολογία του 0%, επιλέγετε την περίπτωση 4, δηλαδή την εγγραφή στον κωδικό 349 του Φ2 (εικόνα 86.5). Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται μία ακόμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, όπου επιλέγεται το 1, δηλαδή η εγγραφή στον κωδικό 342 του εντύπου Φ2.


εικόνα 86.5


Η συμπλήρωση της φόρμας εισαγωγής των στοιχείων στο βιβλίο Εσόδων του πωλητή, φαίνεται στην εικόνα 86.6 και η αντίστοιχη εικόνα του εντύπου Φ2 που θα παραχθεί από το πρόγραμμα φαίνεται στην εικόνα 86.7.


εικόνα 86.6


εικόνα 86.7