Επισημάνσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ-1150/2017

Τα αναφερόμενα στη συνέχεια παραδείγματα, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για να παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και τις εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο εισαγωγής που προσφέρει.

Ο τρόπος αντιμετώπισης που αναπτύσσεται στο κάθε παράδειγμα, ενδέχεται να μην είναι ο ενδεδειγμένος. Η απόφαση και η ευθύνη είναι στην αρμοδιότητα του λογιστή.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο δημιουργός του προγράμματος δεν προσφέρει λογιστική υποστήριξη, αλλά και ούτε έχει το δικαίωμα να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσία. Η αρμοδιότητα αυτή είναι αποκλειστικά του λογιστή.


Τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στη νομοθεσία, αφορούν τις υποχρεώσεις του αγοραστή και συνοψίζονται στα εξής:


  1. ΠΟΛ 1082/2015

Κωδ. 366: Γράψτε την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη οι οποίες φορολογούνται στο εσωτερικό της Χώρας και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών. Ενδεικτικά:


4. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Χώρας για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης (ανακυκλώσιμα απορρίμματα, δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων, τεχνικών έργων προς δήμους).

  1. ΠΟΛ 1150/2017

Β. Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων

  1. Η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39α ισχύει για το σύνολο της φορολογητέας αξίας της συναλλαγής, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ενώ δεν εξετάζεται το εάν τα αγαθά είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα (…) καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως εμπορεύσιμα ή πάγια.

ΣΤ. Υποχρεώσεις του Αγοραστή

2. … Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή αγαθών προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών - κωδικοί «303», «306»- όσο και των εισροών - κωδικός «366» - της οικείας φορολογικής περιόδου. Ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών - κωδικοί «333» και «336» - όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου - κωδικός «386» (σχετ. η εγκύκλιος ΠΟΛ.1082/6.4.2015).


Βάσει των παραπάνω, θα μπορούσε να δοθεί, ως μία πιθανή ερμηνεία, ότι οι συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 39α, εισάγονται στα βιβλία ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους, είτε ως εμπορεύσιμα είτε ως πάγια.

Αλλά στο έντυπο Φ2 εισάγονται στον κωδικό 366 με αντίστοιχο κωδικό για το φόρο τον 386, επειδή αφορούν πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης. Ευνόητο είναι ότι το θέμα χρήζει και περαιτέρω διευκρίνησης. Η απόφαση για τον τρόπο χειρισμού, μέχρι ενδεχομένως δοθεί η σχετική διευκρίνηση όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στο λογιστή.

Τα παραδείγματα που αναφέρονται στη συνέχεια, βασίζονται στην παραπάνω ερμηνεία, η οποία ενδέχεται να μην είναι σωστή, ή μπορεί αργότερα να δοθούν άλλες οδηγίες.