Το πεδίο «Συναλλαγή 39α» στην περιοχή της εισαγωγής των στοιχείων

  • Στο άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ υπάρχει η παράγραφος 5, για ορισμένες περιπτώσεις που το ΦΠΑ καταβάλλεται από τον αγοραστή.


Άρθρο 39α κώδικα ΦΠΑ: Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, …, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.


  • Σύμφωνα με την ΠΟΛ-1150, η διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου Φ2 του αγοραστή είναι περίπου όπως αυτή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.


ΠΟΛ-1150, ΣΤ.2: Ο φόρος προστιθέμενης αξίας … καταβάλλεται … με την περιοδική του δήλωση, … . Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή αγαθών προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών - κωδικοί «303», «306»- όσο και των εισροών - κωδικός «366» - της οικείας φορολογικής περιόδου. Ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών – κωδικοί «333» και «336» - όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου – κωδικός «386» (σχετ. η εγκύκλιος ΠΟΛ 1082/2015).


  • Στο Φ2 του πωλητή η φορολογητέα αξία αναγράφεται στον κωδικό 349.


ΠΟΛ-1150, Ε.7: Η φορολογητέα αξία των παραδόσεων αγαθών που υπάγονται στην παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. συμπληρώνεται στον κωδικό «349» της δήλωσης Φ.Π.Α. (ΠΟΛ 1082/2015).


Ο εντοπισμός ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών είναι εύκολος, επειδή το VAT number είναι χώρας μέλους της Ε.Ε.

Ο αντίστοιχος εντοπισμός όταν πρόκειται για Ελληνικό ΑΦΜ δεν είναι εύκολος. Προς τούτο προστέθηκε στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων, δίπλα από το πεδίο ΦΠΑ, η επιλογή «Συναλλαγή 39α» (εικόνα 86.1).

Με κλικ στην επιλογή «Συναλλαγή 39α», γίνεται εξισορρόπηση του ΦΠΑ (μηδενισμός), με την αναγραφή του, τόσο στα έσοδα, όσο και στα έξοδα.


      εικόνα 86.1