085. Παραδείγματα εισαγωγής περίπλοκων παραστατικών

>>>  Εισαγωγή παραστατικών που αφορούν Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού λογαριασμού ΔΕΗ