Καθυστερημένο παραστατικό - Το πεδίο «Στο Μήνα»

Το πεδίο «Στο Μήνα» αναγράφει τον μήνα έκδοσης του παραστατικού. Αν πρόκειται για καθυστερημένο παραστατικό το πεδίο αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Παράδειγμα: Ένα παραστατικό με ημερομηνία 30/09/2016, παραλήφθηκε την 18/11/2016 (ενώ είχε ήδη υποβληθεί το Φ2) και καταχωρήθηκε τον 11/2016 (εικόνα 84.10).

  • Δεν πρέπει να αλλάξει το έτος καταχώρησης, λόγω της διασταύρωσης μέσω των ΜΥΦ.

εικόνα 84.10ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για την διασταύρωση των ΜΥΦ, η ΑΑΔΕ στο αρχείο MYF_FAQ, περίπτωση Α19, αναφέρει τα εξής:


A19. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (π.χ. λόγω ταχυδρομείου), με τί περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα;

Μπορεί να το καταχωρήσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ.