Η ειδική περίπτωση του παραστατικού ΔΕΛΠ στο βιβλίο των Εξόδων

Το παραστατικό ΔΕΛΠ = Δελτίο Επιστροφής Λιανικών Πωλήσεων, είναι το μόνο που μπορεί να μαρκάρει συγχρόνως τα «Είναι Απόδειξη» και «Πιστωτικό» (εικόνα 84.9). Συγκεκριμένα:

  • Στη φόρμα των Εξόδων, με την εισαγωγή ως «Είδος Παραστατικού» το “ΔΕΛΠ”, σημείο [1], οι ενδείξεις "Είναι Απόδειξη" [2] και "Πιστωτικό" [3], μαρκάρονται αυτόματα, συγχρόνως και τα δύο, όπως φαίνεται στην εικόνα 84.9.
  • Στην φόρμα των Εσόδων, μαρκάρεται μόνο το "Πιστωτικό" καθώς δεν υπάρχει η ένδειξη "Είναι Απόδειξη" στο βιβλίο των Εσόδων.


εικόνα 84.9