Αυτόματο μαρκάρισμα «Είναι Απόδειξη» στο βιβλίο των Εξόδων

Όταν το "Είδος Παραστατικού" είναι Λ ή ΛΟΓ ή ΛΟΓΑΡ ή ΑΛΣ ή ΑΠΥ ή ΑΠΟΔ, σημείο [1] στην εικόνα 84.6, τότε η ένδειξη "Είναι Απόδειξη", σημείο [2] μαρκάρεται αυτόματα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το ΑΦΜ είναι "999999999" στις οποίες το "Είναι Απόδειξη" είναι μόνιμα μαρκαρισμένο, χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

εικόνα 84.6