Διαφορές του βιβλίου των Εξόδων στη φόρμα εισαγωγής παραστατικών

Στην αρχή όταν συγκρίνετε τα δύο βιβλία, σας φαίνονται ακριβώς τα ίδια. Υπάρχουν όμως, στο βιβλίο των Εξόδων, οι εξής δύο σημαντικές διαφορές, οι εξής:                         


Στα «Έξοδα» υπάρχει και η επιλογή «Είναι Απόδειξη». Μαρκάροντας αυτήν την επιλογή, μπορούμε να εισάγουμε μία απόδειξη αναγράφοντας τον ΑΦΜ του προμηθευτή αντί του κωδικού «999999999» (9 εννιάρια). 
                         


Για τις περιπτώσεις των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ (δηλαδή, όταν η απόδοση του ΦΠΑ γίνεται από τον αγοραστή όπως είναι στα laptop, κινητά tablet κτλ.) υπάρχει η ένδειξη «Συναλλαγή 39α».Οι παραπάνω διαφορές φαίνονται στην (εικόνα 84.1).


εικόνα 84.1