Η διαδικασία εισαγωγής των παραστατικών στα Έξοδα

Στα συνήθη παραστατικά, που δεν περιέχουν αγορές Παγίων (Άυλα ή Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία) και που δεν αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, Τηλεπικοινωνίες, ΕΥΔΑΠ κτλ.), ακολουθούμε την ίδια ακριβώς διαδικασία για την εισαγωγή τους, με αυτή του βιβλίου των Εσόδων, βλέπε κεφάλαιο_54.