Επεξεργασία των Ειδών στα Έξοδα

Ισχύουν τα ίδια με αυτά που αναφέρθηκαν για το βιβλίο των εσόδων, βλέπε κεφάλαιο_52. Επιπλέον, στη φόρμα των Εξόδων, μπορείτε να μαρκάρετε συγκεκριμένα είδη ώστε να μεταφέρονται απευθείας στη Φορολογική Αναμόρφωση (Φ.Α.). Κάνετε κλικ στην «Επεξεργασία Ειδών». Στην φόρμα επεξεργασίας των Ειδών, προστέθηκε πεδίο για τον Κωδικό της Φ.Α., εικόνα 83.7.


εικόνα 83.7


Για βοήθεια σχετικά με τους κωδικούς της Φ.Α., κάνετε κλικ στο «Κωδικοί ΦΠΑ», εικόνα 83.7. Επιλέγετε, με διπλό κλικ, τον κωδικό από τη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 83.8.

       

εικόνα 83.8


Αντίστοιχα, στη φόρμα εισαγωγής νέου Είδους, που ανοίγει από το κουμπί «Εισαγωγή Νέου», εικόνα 04.1, υπάρχει ένα επιπλέον πεδίο για τον Κωδικό της Φ.Α., εικόνα 83.9.


εικόνα 83.9


Υπάρχει και μία σημαντική διαφορά στον τρόπο χρήσης του ειδικού κωδικού 001.


Ειδικός Κωδικός 001: 

Ο κωδικός αυτός υποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για πραγματικό έσοδο ή έξοδο. Υπάρχει όμως διαφορά στο τρόπο διαχείρισης του ΦΠΑ.


Έσοδα: Επειδή το είδος με τον ειδικό κωδικό 001 (ο οποίος εισάγεται στη θέση που προβλέπεται για τον κωδικό του Ε3), δεν αποτελεί πραγματικό έσοδο, δεν μεταφέρεται στο Ε3. Επίσης, το ΦΠΑ δεν μεταφέρεται στο Φ2, επειδή δεν έχει εισπραχθεί ΦΠΑ. Τυπική περίπτωση είναι οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές που αναγράφονται και στην πλευρά των Εσόδων.


Έξοδα: Για τον ίδιο λόγο, επειδή το είδος που εισάγεται με κωδικό 001 (στη θέση του κωδικού του Ε3), δεν αποτελεί πραγματικό έξοδο, επίσης δεν πηγαίνει στο Ε3, και εφόσον δεν έχει καταβληθεί ΦΠΑ, θα πρέπει να εισαχθεί με ΦΠΑ 0%.

Όμως, αν τυχόν έχει καταβληθεί ΦΠΑ, τότε αυτό το ΦΠΑ εισάγεται κανονικά, και μεταφέρεται στο Φ2, προκειμένου να εκπέσει.