Σύγκριση «Καρτέλας Πελάτη» και «Επί Πιστώσει Συναλλαγών»

Το τελικό αποτέλεσμα, και στις δύο περιπτώσεις, ως προς το ποσό, είναι το ίδιο. Αν τυχόν προκύψει διαφορετικό, κάπου υπάρχει λάθος.

Για παράδειγμα, το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό της καρτέλας του πελάτη τύπου Β΄, το οποίο φαίνεται στην εικόνα 79.8 και είναι οφειλή ποσού 449,20 €, προκύπτει και από την αντίστοιχη καρτέλα των «Επί Πιστώσει Συναλλαγών», όπως φαίνεται στην εικόνα 80.7.

Στην καρτέλα του πελάτη, χρειάζεται να προχωρήσετε σε προεπισκόπηση για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα, ενώ στην καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών, το βλέπετε άμεσα, απευθείας πάνω στη φόρμα. Γι’ αυτό η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών είναι πολύ χρήσιμη όταν θέλετε να βλέπετε το ποσό της οφειλής στα γρήγορα, ιδίως όταν η εκτύπωση δεν σας είναι απαραίτητη.

Επίσης, στην καρτέλα του πελάτη, αν και συμπεριλαμβάνονται όλες οι συναλλαγές, η πληροφόρηση γι’ αυτές είναι η ελάχιστη δυνατή. Αντίθετα, στην καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών είναι πολύ αναλυτική.

Η σύγκριση της «Καρτέλας Πελάτη» και της καρτέλας των «Επί Πιστώσει Συναλλαγών» συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.


ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

                  Καρτέλα Πελάτη

Τύπος Α: Χωρίς  μαρκαρισμένη την επιλογή

«Οι συναλλαγές του Πελάτη στο βιβλίο Εσόδων»

Αναλυτικά, όλες οι συναλλαγές που έχουν περαστεί στο βιβλίο των Εσόδων με τον συγκεκριμένο Πελάτη στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Τα ποσά που είναι περασμένα στο βιβλίο Εσόδων, αναλυμένα σε καθαρή αξία και ΦΠΑ.

Απαιτείται να γίνει προεπισκόπηση για να εμφανιστούν τα ποσά.

Τύπος Β: Με  μαρκαρισμένη την επιλογή:

«Οι Χρεώσεις και οι Πιστώσεις του Πελάτη»


Συνοπτικά, όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει με τον συγκεκριμένο Πελάτη στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν περνιούνται στο βιβλίο Εσόδων.


Το οφειλόμενο χρηματικό ποσό και τα συνολικά ποσά όλων των συναλλαγών στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Απαιτείται να γίνει προεπισκόπηση για να εμφανιστεί το οφειλόμενο ποσό και τα συνολικά ποσά.

Καρτέλα των επί Πιστώσει Συναλλαγών Πελάτη

Συμπεριλαμβάνονται μόνο οι επί πιστώσει συναλλαγές, ή με γραμμάτιο, ή οι μη πληρωμένες των ενταγμένων στο άρθρο 39Β (ΠΟΛ 1214), καθώς και οι αποδείξεις πληρωμής τους.


Μόνο το οφειλόμενο χρηματικό ποσό

Άμεση εμφάνιση του οφειλόμενου ποσού στην οθόνη