Αυτόματη μεταφορά του υπολοίπου της οφειλής στο επόμενο έτος

Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Για να βρούμε το υπόλοιπο της οφειλής που υπήρχε την 1/1/2017, δηλαδή την 31/12/2016, εμφανίζουμε την καρτέλα του «Πελάτη» τύπου Β΄ (εικόνα 79.9), για το διάστημα 03/2015-12/2016. Το ποσό της οφειλής την 1/1/2017, φαίνεται στην εκτύπωση της καρτέλας, εικόνα 79.10.


εικόνα 79.9


εικόνα 79.10


Βλέπουμε ότι στο τέλος του 2016, υπήρχε ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο 1849,20 €. Ας αναζητήσουμε τώρα την καρτέλα του Πελάτη, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 01/2017 έως 03/2017 (εικόνα 79.11).


εικόνα 79.11


Η καρτέλα Πελάτη, για το διάστημα 1/1-31/3/2017, θα είναι όπως στην εικόνα 79.12. Το υπόλοιπο οφειλής  την 31/12/2016 στην εικόνα 79.10, μεταφέρθηκε στην καρτέλα του 2017, με ημερομηνία την 1/1/2017. Το υπόλοιπο οφειλής είναι 449,20 €, όπως στην εικόνα 79.8.


εικόνα 79.12