Παραστατικά των οποίων το ΦΠΑ δεν εκπίπτει

Σε αυτά μαρκάρεται το κουτάκι με την ένδειξη «Χωρίς Ανάλυση ΦΠΑ» (εικόνα 65.11). Είναι πολύ περισσότερο χρήσιμο στο βιβλίο των Εξόδων. Όταν είναι επιλεγμένο, ο διαχωρισμός του ΦΠΑ γίνεται μόνο στις ΜΥΦ και όχι στα βιβλία, στα οποία αναγράφεται όλο το ποσό.

Στις οντότητες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, η λειτουργία αυτή γίνεται αυτόματα και το μαρκάρισμα του «Χωρίς Ανάλυση ΦΠΑ» είναι πλεονασμός.

Η επιλογή αυτή, έχει προβλεφθεί για τις οντότητες, που ενώ είναι υπόχρεες για ΦΠΑ, σε κάποια ειδική περίπτωση, πρέπει να εισάγουν ένα παραστατικό χωρίς ανάλυση ΦΠΑ.


εικόνα 65.11