Αντιγραφή των δεύτερων εγγραφών στο βιβλίο Εξόδων

Στις περισσότερες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή της δεύτερης εγγραφής, οι δεύτερες εγγραφές θα πρέπει, είτε να περαστούν στο βιβλίο των Εξόδων, είτε να περαστούν με αρνητική (πιστωτική) εγγραφή στο βιβλίο των Εσόδων.

Η εισαγωγή αυτή δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει είναι να περνιούνται τα ποσά των δεύτερων εγγραφών, με μία συνολική εγγραφή π.χ. ανά μήνα ή τρίμηνο. Τα συνολικό ποσό που θα περαστεί, το βρίσκετε από το βιβλίο των Εσόδων. Υπάρχουν όμως και δύο ευκολότεροι τρόποι για να το κάνετε αυτό.


  1. (1) Με την αναλυτική εκτύπωση του «Είδους» από το βιβλίο Εσόδων

Για να βρείτε τα συνολικά ποσά, μπορείτε να εκτυπώσετε το αντίστοιχο «Είδος» από το βιβλίο των Εσόδων, π.χ. για το συγκεκριμένο μήνα, ή τρίμηνο που σας ενδιαφέρει (εικόνα 64.12).


εικόνα 64.12


Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 64.13. Το άθροισμα αυτό θα μπορούσατε τα το πάρετε και από τη συνολική εκτύπωση των βιβλίων, αλλά θα ήταν μέσα σε μία βαριά εκτύπωση που έχει άλλο σκοπό. Η εκτύπωση αυτή (εικόνα 64.13) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η σχετική εγγραφή στα βιβλία (βλέπε και ΠΟΛ-1003/31-12-2015, παρ. 7, περίπτωση 5.7.4).


εικόνα 64.13


  1. (2) Με την απευθείας εύρεση του συνολικού ποσού χωρίς την εκτύπωση του βιβλίου

Αν δεν θέλετε να χρονοτριβείτε με την έστω και τμηματική εκτύπωση από το βιβλίο των Εσόδων, υπάρχει και ο εξής εναλλακτικός τρόπος, για να πάρετε άμεσα τα ποσά που θα πρέπει να περαστούν:

  • Επιλέγετε «ΑρχείοΣυνοπτικές Εκτυπώσεις», εικόνα 64.14.
  • Κάνετε κλικ στο «Αθροίσματα ανά Είδος», εικόνα 64.15. Προσέξτε ότι στο εύρος των μηνών, χάριν του παραδείγματος, επιλέξαμε να περνάμε τα συνολικά ποσά μήνα-μήνα, π.χ. μόνο για τον Ιανουάριο, και όχι συνολικά για ολόκληρο το τρίμηνο.
  • Από την εκτύπωση των ποσών ανά Είδος, βρίσκετε τα συνολικά ποσά που θα πρέπει να περαστούν στο βιβλίο των Εξόδων, όπως φαίνεται στην εικόνα 64.16, σημεία [1] και [2].


εικόνα 64.14


εικόνα 64.15


εικόνα 64.16