Τα προβλήματα λόγω στρογγυλοποιήσεων – Τρόπος αντιμετώπισης

Η δημιουργία προβλημάτων λόγω των στρογγυλοποιήσεων, φαίνεται στην εικόνα 64.8, όπου είχαμε ένα συνολικό ποσό τιμολογίου 100,00 €. Αυτό αναλύεται, όπως βλέπουμε στην εικόνα 64.8, σε καθαρό ποσό 80,65 και 19,35 ΦΠΑ. Μετά τη δημιουργία των δύο εγγραφών, τις οποίες τις βλέπουμε στην εικόνα 64.9, διαπιστώνουμε ότι το μεικτό ποσό προκύπτει 100,01 € και το αντίστοιχο ΦΠΑ 19,36 €, σημείο [1].

Δημιουργήθηκε δηλαδή μία απόκλιση 0,01 € στο ΦΠΑ, λόγω των στρογγυλοποιήσεων που έγιναν κατά την εκτέλεση των πράξεων.

Για να αποκαταστήσουμε αυτό το πρόβλημα, κάνουμε διπλό κλικ στην πρώτη εγγραφή, σημείο [2] (εικόνα 64.9) και χρησιμοποιώντας το πεδίο «Άλλο» διαφοροποιούμε το ποσό του ΦΠΑ και το ορίζουμε ίσο προς 19,30 €, σημείο [3]. Το παραστατικό αναλύεται στις δύο εγγραφές, με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 64.10, σημείο [4]. Το άθροισμα όλων των εγγραφών της ανάλυσης είναι 100,00 €, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε (80,44 + 19,30 + 0,21 + 0,05 = 100,00). Η αντίστοιχη εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 64.11, σημείο [5].


εικόνα 64.8


εικόνα 64.9


εικόνα 64.10


εικόνα 64.11