Μαρκάρισμα επιλογής «Πιστωτικό» με το πλήκτρο [-] 

Προστέθηκε η συντόμευση με το πλήκτρο [-] (μείον), του αριθμητικού πληκτρολογίου, με την οποία μαρκάρεται ή ξεμαρκάρεται η επιλογή "Πιστωτικό" τόσο στο Βιβλίο Εσόδων όσο και στο Βιβλίο Εξόδων, εικόνα 56.6.


εικόνα 56.6