Ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με συγκεκριμένο Υποκατάστημα


Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία οντότητα με πολλές ταμειακές μηχανές.

Αν πατήσουμε το πλήκτρο F12, θα εμφανιστεί ο πίνακας «Επιλογή Ταμειακής Μηχανής» (εικόνα 56.2). Βλέπετε ότι αρκετές ταμειακές μηχανές, είναι συνδεδεμένες με κάποιο Υποκατάστημα. Π.χ. η ΦΤΜ2 βρίσκεται εγκατεστημένη στο Υποκατάστημα «ΑΘΗΝΑ».


εικόνα 56.2


Έτσι, αν  εισάγετε ένα παραστατικό, που εκδόθηκε με την παραπάνω ταμειακή μηχανή αλλά σας διέφυγε να εισάγετε στο πεδίο «Υποκατάστημα», το «ΑΘΗΝΑ» [1], θα πάρετε το προειδοποιητικό μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 56.3 [2].


εικόνα 56.3