Επανάληψη με το F5 της περιοχής «Κύρια στοιχεία Παραστατικού»


Με τη χρήση του F5, στη φόρμα «Έσοδα» ή «Έξοδα», επιταχύνεται το Data Entry χρησιμοποιώντας κάποιο παρόμοιο παραστατικό που έχει περαστεί (εικόνα 55.7). Διορθώνουμε, αν χρειάζεται τα πεδία με την ημερομηνία ή με τον αριθμό του παραστατικού. Τη μέθοδο αυτή, θα την χρησιμοποιήσουμε παρακάτω, σε παράδειγμα εισαγωγής των Ζ.


                 εικόνα 55.7: Μεταφορά στοιχείων παραστατικού με το F5. Ο αριθμός αυξάνεται + 1 από το τελευταίο.


Το πεδίο «Αριθμός Παραστατικού» συμπληρώνεται αυτόματα με τον αμέσως επόμενο αριθμό παραστατικού που θα πρέπει να εισαχθεί. Αν π.χ. το «Είδος Παραστατικού» είναι το «ΔΑΤ», και είχε τελευταίο αριθμό 1087, το πεδίο αυτό θα πάρει τον αριθμό του επόμενου παραστατικού «ΔΑΤ», δηλαδή 1088.

Επίσης είναι διαθέσιμες και οι εξής επιλογές:

  • SHΙFT+F5, όπως το F5, αλλά φορτώνεται το προηγούμενο παραστατικό, από αυτό που θα φορτώνονταν με το πάτημα του F5, δηλαδή εν προκειμένω με το SHΙFT+F5 θα φορτωθεί το παραστατικό  ΔΑΤ/1085
  • CTRL+F5, όπως το F5, αλλά φορτώνεται το επόμενο παραστατικό, δηλαδή το ΔΑΤ/1087.