Αυτόματη αναγνώριση του έτους κατά την εισαγωγή των παραστατικών


Αν κατά την εισαγωγή ενός παραστατικού, πατηθεί το ENTER χωρίς να γραφτεί το έτος,  τότε εισάγεται αυτόματα το τρέχον έτος. Αν όμως η ημερομηνία του παραστατικού, είναι μεταγενέστερη της σημερινής, τότε εισάγεται το προηγούμενο έτος (εικόνα 55.5).


εικόνα 55.5