Αυτόματη αρίθμηση των Παραστατικών


Όταν εισάγεται ένα «Είδος Παραστατικού», εισάγεται αυτόματα ο τελευταίος αριθμός αυτού του είδους παραστατικού, προσαυξημένος κατά 1. Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί αριθμό σειράς (εικόνα 55.4), πρέπει πρώτα να εισαχθεί η «Σειρά» και μετά θα εμφανιστεί ο αριθμός.


εικόνα 55.4