Μία σημαντική πληροφορία: Πόση είναι η Απασχόληση ανά Πελάτη;


Μπορείτε, συνδυάζοντας τα παραπάνω, να βγάλετε πολύτιμα συμπεράσματα. Ένα ερώτημα που έχουν όμως οι περισσότεροι λογιστές είναι: «Μήπως πληρώνομαι πολύ λίγα από τον πελάτη Χ, σε σχέση με το χρόνο που καταναλώνω γι’ αυτόν;».

       Η απάντηση δίνεται από την παραγωγή στατιστικών στοιχείων αποδόσεων για τον συγκεκριμένο πελάτη.

 Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε έλεγχο για τον πελάτη «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MANUAL», βάσει των αποδόσεων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018. Συμπληρώνετε τη φόρμα ειδικά γι’ αυτόν τον πελάτη (εικόνα 53.7).


εικόνα 53.7


Μετά κάνετε κλικ στο «Παραγωγή Στατιστικών Στοιχείων» και το αποτέλεσμα το βλέπετε στην εικόνα 53.8. Ο πελάτης αυτός μας απασχόλησε επί 04:17:14 τον Φεβρουάριο, ενώ η μέση παραγωγή  ήταν 2341 δακτυλισμοί ανά ώρα. Για να ελέγξουμε, αν αυτός ο πελάτης, μας απασχολεί υπέρμετρα, θα πρέπει να συγκρίνουμε τα παραπάνω, με τον μέσο όρο.


εικόνα 53.8


       Τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το σύνολο των πελατών μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Αλλάζουμε την επιλογή μας σε «ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ» (εικόνα 53.9) και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Στατιστικών Αποδόσεων».


εικόνα 53.9


Τα συνολικά αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 53.10. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην εικόνα 53.8 και στην εικόνα 53.10, μπορούμε να εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την απασχόληση μας με αυτή την οντότητα.

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε:

  • Έχουμε 6 οντότητες ως πελάτες μας. Άρα από το συνολικό χρόνο 20:00:36, που αναφέρεται στην εικόνα 53.10, βρίσκουμε ότι, η κάθε οντότητα, μας απασχολεί κατά μέσο όρο 03:20:06. Ο χρόνος 04:17:14 που αναγράφεται στην εικόνα 53.8, είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά είναι αρκετά κοντά στο μέσο όρο.
  • Η μέση παραγωγικότητα σε δακτυλισμούς/ώρα είναι 2455 (εικόνα 53.10), ενώ η αντίστοιχη της οντότητας «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MANUAL» είναι 2341 (εικόνα 53.8) και σε εγγραφές είναι αντίστοιχα 41 και 39. Κατά συνέπεια τα παραστατικά της υπό εξέταση οντότητας παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερη δυσκολία στην εισαγωγή τους.
  • Συμπέρασμα: Η οντότητα μας απασχολεί λίγο περισσότερο από τον μέσο όρο.


εικόνα 53.10