046. Η Είσοδος στα Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων-Εξόδων)

>>> 

>>> Η φόρμα επιλογής της οντότητας

>>>  Οι τρόποι επιλογής της οντότητας