Η Είσοδος στα Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων-Εξόδων)

Για να ανοίξετε τα βιβλία μίας οντότητας, κάνετε κλικ στο κουμπί «Απλογραφικά Βιβλία» (εικόνα 46.1). Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής της οντότητας (εικόνα 46.2).εικόνα 46.1