ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

043. Το ξεκίνημα με τα Απλογραφικά Βιβλία

044. Αποθήκευση της αρχικής βάσης δεδομένων

045. Παραδείγματα Οντοτήτων για πρακτική εξάσκηση

046. Η Είσοδος στα Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων-Εξόδων)

047. Η Κεντρική Φόρμα των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων

048. Το Λογιστικό Σχέδιο

049. Τα Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια