Παραδείγματα Οντοτήτων για πρακτική εξάσκηση

Η μόνη οντότητα που έχει εισαχθεί ως «Ιδιώτης» είναι η «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ARBITRANS», η οποία δεν περιέχει παραστατικά. Προορίζεται για εξάσκηση του χρήστη. Οι υπόλοιπες Οντότητες-παραδείγματα, που αναφέρονται παρακάτω έχουν εισαχθεί ως «Επιχειρήσεις».