Τα Εξειδικευμένα Παραδείγματα

Για τις περιπτώσεις εξειδικευμένης παρουσίασης, χρησιμοποιούνται οι οντότητες:

  • Άρθρο 39α (Αγορές Laptop κτλ.)

Αναφέρεται στις περιπτώσεις αγορών σύμφωνα με το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ, κατά τις οποίες η απόδοση του ΦΠΑ γίνεται από τον αγοραστή (Laptop, Tablet, κινητά τηλέφωνα κτλ.). Περιέχει ελάχιστα παραστατικά, με σκοπό να επικεντρωθεί η παρουσίαση στο τρόπο διαχείρισης των αγορών σύμφωνα με το άρθρο 39α.

  • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Πρόκειται για ένα παράδειγμα με ελάχιστα παραστατικά, για την παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

  • Prorata και διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων

Έχει αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάσει τον υπολογισμό της Prorata και του τρόπο διακανονισμού του ΦΠΑ των παγίων περιουσιακών στοιχείων, ιδίως όταν υπάρχει η Prorata. Προς τούτο, το παράδειγμα περιέχει πολλά πάγια περιουσιακά στοιχεία και πωλήσεις τσιγάρων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Prorata.

  • Παράδειγμα Περιβαλλοντικού Τέλους και Δημοτικού Φόρου

Εξηγεί τη λειτουργία του Υπολογιστή Διπλής Εγγραφής.

  • Ενταγμένος στο άρθρο 39β – ΠΟΛ 1214

Δείχνει την απλότητα και την ευκολία με την οποία τηρούνται τα βιβλία μιας οντότητας ενταγμένης στο άρθρο 39β του κώδικα ΦΠΑ (απόδοση του ΦΠΑ μετά την είσπραξη).