Εισαγωγή των μελών – «Μόνο για Επιχειρήσεις»

Μετά την αποθήκευση των στοιχείων της επιχείρησης, εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής των μελών για «Επιχειρήσεις», δηλαδή εταιριών Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ. (εικόνα 12.3).

Η συμπλήρωση αυτής της φόρμας μπορεί να παραληφθεί, επειδή είναι δυνατόν να εισαχθούν τα μέλη και κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ν.

Στο πεδίο «Συμμετοχή», συμπληρώνετε το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου εταίρου της επιχείρησης. Αν το σύνολο των ποσοστών υπερβαίνει το 100%, εμφανίζεται μήνυμα λάθους και δεν αποθηκεύεται το τελευταίο μέλος που εισάγατε. Αν είναι μικρότερο του 100% δεν εμφανίζεται μήνυμα, επειδή μπορεί να θέλετε να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των μελών αργότερα. Για τον ίδιο λόγο, αν εισαχθεί μόνο ένα μέλος, με ποσοστό κάτω του 100%, το πρόγραμμα δεν εμφανίζει μήνυμα λάθους, επειδή θεωρεί ότι τα υπόλοιπα μέλη θα προστεθούν αργότερα. Αυτό μπορεί να γίνει και κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ν.


εικόνα 12.3


Η αυτόματη εισαγωγή του πίνακα των μελών στο έντυπο Ν

(α) Αν δεν οριστούν τα μέλη στην εικόνα 12.3, το μόνο που θα συμβεί, είναι ότι δεν θα συμπληρωθεί αυτόματα ο πίνακας κατανομής των κερδών του εντύπου Ν. Η συμπλήρωση του όμως, μπορεί να γίνει και με απευθείας πληκτρολόγηση πάνω στο έντυπο Ν.

(β) Αν συμπληρωθεί η φόρμα, αλλά το συνολικό ποσοστό είναι κάτω του 100%, θα μείνει ένα υπόλοιπο και θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες συμπληρώσεις πάνω στο έντυπο Ν.


Η εισαγωγή των μελών της «Επιχείρησης», μπορεί να γίνει και αργότερα από την επιλογή «ΑρχείοΕπιχειρήσεις Εισαγωγή/Επεξεργασία Μελών…» (εικόνα 12.4).


εικόνα 12.4