Εισαγωγή/Εύρεση ΑΜΚΑ – Μόνο για τους «Ιδιώτες»

Ο AMKA, εισάγεται στο σημείο [3], εικόνα 08.8, και αν δεν είναι έγκυρος, τα ψηφία στο πεδίο του ΑΜΚΑ θα γίνουν κόκκινα.

Όπως συμβαίνει και με τους ΑΦΜ, υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί ΑΜΚΑ που δεν ελέγχονται αν είναι έγκυροι.


Οι ΑΜΚΑ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας

Για λόγους δοκιμών, εκπαίδευσης κτλ., δεν γίνεται κανένας έλεγχος στους παρακάτω ΑΜΚΑ:

310211111111111, 310222222222222, 310233333333333εικόνα 08.8


Αν τυχόν δεν γνωρίζουμε τον ΑΜΚΑ ενός «Ιδιώτη», μπορούμε να τον βρούμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εύρεση Α.Μ.Κ.Α.» [4]. Θα ανοίξει ο ενσωματωμένος Browser του Arbitrans, στην ιστοσελίδα αναζήτησης του αριθμού ΑΜΚΑ, όπως φαίνεται στην εικόνα 08.9.


εικόνα 08.9