Εισαγωγή του ΑΦΜ και ο έλεγχος της εγκυρότητας ΑΦΜ

Ο έλεγχος για την εξασφάλιση της μοναδικότητας μίας νέας οντότητας γίνεται μέσω του ελέγχου του ΑΦΜ, που εισάγεται στο σημείο [1], εικόνα 08.3 και εικόνα 08.4. Με την εγκατάλειψη του πεδίου «ΑΦΜ:*» γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΦΜ που εισήχθη και αν ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος, τα γράμματα στο πεδίο αυτό θα γίνουν κόκκινα.


εικόνα 08.3


εικόνα 08.4