Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα

Ο «Κωδικός Ιδιώτη» και η «Ημ/νία Δημιουργίας» της οντότητας εισάγονται αυτόματα, εικόνα 08.1, και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Ο Κωδικός του «Ιδιώτη» αρχίζει πάντα με το ψηφίο «3» και ακολουθούν μέχρι 5 ψηφία, δηλαδή, θεωρητικά, μπορούν να εισαχθούν μέχρι 99.999 οντότητες.

Ομοίως στην εικόνα 08.2, τα πεδία «Κωδικός Επιχείρησης» και «Ημ/νία Δημιουργίας» της «Επιχείρησης» εισάγονται αυτόματα και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Ο Κωδικός της «Επιχείρησης» αρχίζει πάντα με το ψηφίο «7» και ακολουθούν επίσης μέχρι 5 ψηφία.

Δηλαδή, θεωρητικά, θα μπορούσαν να εισαχθούν μέχρι 99.999 «Ιδιώτες» και 99.999 «Επιχειρήσεις». Φυσικά δεν θα χρειαστείτε ποτέ να εισάγετε ένα τέτοιο πλήθος οντοτήτων.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διάκριση, αν είναι «Ιδιώτης» ή «Επιχείρηση», γίνεται από το τον κωδικό τους.

  • Ο κωδικός του «Ιδιώτη» αρχίζει με το ψηφίο «3»
  • Ο κωδικός της «Επιχείρησης» αρχίζει με το ψηφίο «7».