Οι φόρμες εισαγωγής «Ιδιώτη» και «Επιχείρησης» (1η καρτέλα)

Στην εικόνα 08.1, βλέπετε τη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων ενός νέου «Ιδιώτη». Αποτελείται από τέσσερις καρτέλες. Στην παράγραφο αυτή θα δούμε την πρώτη καρτέλα.


εικόνα 08.1


Αντίστοιχα, στην εικόνα 08.2, βλέπετε τη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων μίας νέας «Επιχείρησης». Αποτελείται επίσης από τέσσερις καρτέλες.

Εκτός από την πρώτη καρτέλα, όπου ο «Ιδιώτης» και η «Επιχείρηση» έχουν διαφορές, οι υπόλοιπες τρεις καρτέλες είναι οι ίδιες ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης και το περιεχόμενο.


εικόνα 08.2


Όσον αφορά τα πεδία στην εικόνα 08.1 και εικόνα 08.2, θα πρέπει να συμπληρώσετε, τουλάχιστον, όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία επισημαίνονται με τον αστερίσκο (*).

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν, είναι σαφή από την ονομασία τους και μόνο και δεν χρειάζονται κάποια επιπλέον επεξήγηση.