007. Οι τρόποι εισαγωγής μίας Νέας Οντότητας

>>> 

>>>  Α’ Τρόπος Εισαγωγής: Μέσω του menu της κεντρικής φόρμας

>>>  Β’ Τρόπος Εισαγωγής: Με το κουμπί «Εισαγωγή Νέας Οντότητας