Οι τρόποι εισαγωγής μίας Νέας Οντότητας

Για την εισαγωγή των οντοτήτων στο πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές φόρμες, ανάλογα με το αν η δραστηριότητα ασκείται:

  • Από ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε χρειάζονται στοιχεία όπως είναι ο αριθμός ΑΜΚΑ.
  • Από νομικό πρόσωπο οπότε χρειάζονται στοιχεία όπως τα ονόματα και τα ΑΦΜ των μελών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά του κάθε μέλους.

Οι παρακάτω συντμήσεις χρησιμοποιούνται τόσο στο πρόγραμμα, όσο και στο manual, για να απλοποιηθεί η επανάληψη και η διευκρίνηση όρων, που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.


«Ιδιώτης»:

Η Οντότητα, η οποία είναι Ατομική Επιχείρηση.

Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για το Φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα χωρίς να είναι επιχείρηση, π.χ. ένας συνταξιούχος που αμείβεται με τίτλο κτήσης.


«Επιχείρηση»:

Το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή πίσω από τον όρο «Επιχείρηση» μπορεί να είναι μία Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.), ένας Σύλλογος, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, κτλ.