Το κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων»

Κάτω από αυτό το κουμπί [1], υπάρχουν οι τέσσερις επιλογές [2], για την Διαχείριση των Υποχρεώσεων (εικόνα 06.5).


εικόνα 06.5